Prace projektowe

W ramach prac projektowych opracowano trzy warianty obwodnicy Piwnicznej, w ciągu drogi krajowej nr 87. Dokonano szczegółowej charakterystyki trzech wariantów obwodnicy pod względem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym. Analiza istotnych cech i kolizji poszczególnych wariantów tego przedsięwzięcia wskazuje, że wariant 3 należy wskazać jako rekomendowany: pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym, który powstał w wyniku analizy uwag zgłaszanych w trakcie spotkań informacyjnych i posiadający poparcie samorządu terytorialnego.

W dniu 08.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. W wyniku przeprowadzonego posiedzenia:

  • do dalszych prac projektowych został przyjęty przebieg trasy wg wariantu W3,
  • zaakceptowano podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy,
  • wyrażono zgodę na złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • wniosek został złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój w dniu 12.05.2022r.

W dniu 22 lipca 2022r. Burmistrz Piwnicznej-Zdroju postanowieniem znak: GL.6220.4.2022 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

W dniach 16 i 26 sierpnia 2022r. Burmistrz Piwnicznej-Zdroju przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu zażalenia (wraz z aktami sprawy) na powyższe postanowienie.

Pismem z 30.09.2022 r. Przewodnicząca Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego poinformowała przedstawiciela Społecznego Komitetu Gminy Piwniczna, że petycja którą złożył została uznana za dopuszczalną i przekazana do Komisji Europejskiej z prośbą o wstępne zbadanie sprawy.

W dniu 01 czerwca 2023r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu wydało postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój znak: GL.6220.4.2022 z dnia 22 lipca 2022r.