/ NAZWA PROJEKTU

Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87”.

Informacje ogólne:

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. oraz MP-MOSTY Sp. z o.o. opracowuje projekt w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu drogi krajowej DK87”

Przedmiotem umowy jest :

 • Wykonanie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla co najmniej trzech wariantów obwodnicy wraz z ich analizą,
 • Przeanalizowanie wpływu planowanej inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Wykonanie oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • Wykonanie opracowań geologiczno – inżynierskich;
 • Wykonanie mapy do celów projektowych;
 • Wykonanie materiałów przetargowych (w tym przedmiary robót, kosztorysy, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) i Programu Funkcjonalno – Użytkowego PFU));
 • Uczestniczenie w procesie przetargowym, celem udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów.

Lokalizacja inwestycji:

Województwo małopolskie, powiat nowosądecki, gmina Piwniczna – Zdrój

Cel projektu:

 • budowa obwodnicy o długości około 2,5 km;
 • budowa skrzyżowań na początku i końcu obwodnicy;
 • przebudowa istniejących skrzyżowań w niezbędnym zakresie;
 • przebudowa DK87 z dostosowaniem niwelety do przyjętych rozwiązań projektowych;
 • budowa murów oporowych;
 • budowa lub przebudowa dróg serwisowych obsługujących przyległy teren,
 • budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich (w tym most na rzece Poprad, wiadukt nad linią kolejową, tunel pod górą Kicarz),
 • budowa lub przebudowa odwodnienia projektowanych dróg oraz obiektów,
 • budowa lub przebudowa oświetlenia,
 • budowa urządzeń i obiektów ochrony środowiska (m. in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, zieleni izolacyjnej),
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem,
 • budowa kanałów technologicznych,
 • zagospodarowanie zieleni, nasadzenia zieleni izolacyjnej,
 • wykonanie urządzeń BRD, w tym znaków zmiennej treści i barier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowa w niezbędnym zakresie zjazdów oraz dróg innych kategorii,
 • przebudowa/remont obiektów inżynierskich w ciągach istniejących dróg wykorzystywanych docelowo jako drogi serwisowe (po uprzedniej ocenie stanu technicznego),
 • rozbiórka obiektów kolidujących z projektowaną drogą,
 • likwidacja przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych w obiektach przeznaczonych do rozbiórki,
 • wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi oraz terenów przyległych.

Bezpośrednie korzyści wynikające z planowanej inwestycji to:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • upłynnienie ruchu,
 • poprawa komfortu podróżowania,
 • minimalizacja zatorów drogowych,
 • redukcja czasów przejazdu,
 • ograniczenia emisji hałasu i CO2 ( ochrona środowiska).