ETAP I - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji

Etap obejmuje:

1. STEŚ – R (Etap I -zakres środowiskowy z analizą wariantów drogi)

 • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego;
 • Studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna, projekt robót hydrogeologicznych, dokumentacja hydrogeologiczna;
 • Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne, opracowanie raportu z uwzględnieniem wniosków);
 • Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. STEŚ-R (Etap II – zakres koncepcji programowej)

 • Przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z klauzulą ostateczności decyzji;
 • Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych;
 • Opracowanie koncepcji programowej;
 • Opracowania geologiczno – inżynierskie (Projekt robót geologicznych,
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska);
 • Dostosowanie wzorcowych materiałów przetargowych ( w tym Przedmiary, kosztorysy, WWiORB i PFU) do specyfikacji przedsięwzięcia.

ETAP II - Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów

Etap obejmuje:

 • Procedura przetargowa – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów.