Raport z konsultacji społecznych

W związku z sytuacja epidemiologiczną (COVID-19) konsultacje zostały przeprowadzone w formie elektronicznej. Na stronie internetowej projektu została umieszczona prezentacja wraz z sytuacjami, profilami, przekrojami dla poszczególnych wariantów oraz ankietą, którą można było wypełnić online lub odesłać w formie papierowej.

Pierwotnie konsultacje zostały zaplanowane w terminie od 15.06.2020 r. do 05.07.2020 r. Dyżury projektanta, na których obecni byli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyły się w dniach 24.06.2020 r. i 01.07.2020 r. w godzinach 12:00 – 18:00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej.

Z uwagi na wniosek Społecznego Komitetu Gminy Piwnicznej z dnia 26.06.2020 r. inwestor zdecydował się na przedłużenie konsultacji społecznych do dnia 08.08.2020 r. Zgodnie z wnioskiem tego komitetu projektant wykonał także wizualizacje poszczególnych wariantów przebiegu obwodnicy, które następnie zostały udostępnione na stronie internetowej https://obwodnicapiwnicznej.pl/wizualizacje/

Na wniosek Społecznego Komitetu Gminy Piwnicznej i Burmistrza Gminy przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektant wzięli również udział w sesji Rady Gminy z udziałem społeczeństwa, która odbyła się 23.07.2020 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1.

Inwestycja ta cieszy się zainteresowaniem społeczności lokalnych, ale budzi też wiele emocji i obaw.

Do wykonawcy wpłynęło 78 ankiety/wniosków/opinii (52 e-ankiety, 14 ankiet w formie papierowej i 12 wniosków/opinii w postaci pism i wiadomości e-mail).

Oprócz przesłanych ankiet mieszkańcy wypowiedzieli się również mailowo i przesłali pisma. Sprzeciw wobec budowy obwodnicy wniósł Społeczny Komitet Gminy Piwnicznej oraz jeden z mieszkańców. Z obszernej korespondencji otrzymanej ze strony Społecznego Komitetu Gminy Piwnicznej wynika, że 2963 osoby będące mieszkańcami miejscowości są całkowicie przeciwne realizacji tej inwestycji, a prowadzony przez nich protest poparło 637 osoby, które nie są mieszkańcami Doliny Popradu (turyści, wczasowicze). Komitet protestacyjny proponuje poprowadzenie ruchu towarowego ze Słowacją rozbudowując drogę DK75, a ruch transgraniczny przełożyć przez przejście graniczne Muszynka– Kurov.

Były też pisma z propozycjami modyfikacji zaprezentowanych na konsultacjach społecznych wariantów.

Od mieszkańców ul. Krakowskiej w Piwnicznej, którzy są przychylni budowie obwodnicy wpłynęły pisma, w których kategorycznie nie wyrażają zgody na pozostawienie stanu aktualnego, głównie z powodu ponad normatywnego hałasu.

Projektant przeanalizował wszystkie wnioski i pytania od mieszkańców. Dokonał wielokryterialnej analizy i wybrał optymalnie korzystne, prawidłowe z punktu widzenia przepisów prawa i warunków technicznych rozwiązania. Proponowane zmiany przebiegu trasy obwodnicy zaproponowane przez mieszkańców nie spełniają obowiązujących norm i są technicznie wadliwe.

Budowa obwodnicy ma charakter prewencyjny. Wiąże się to z podpisaną w dniu 23 listopada 2004 r. Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowę nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek. Dodatkowo planowane jest zniesienie ograniczenia tonażowego po stronie Słowackiej. W związku z powyższym planowana obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu samochodowego poza centrum miasta.

19 maja 2022